Како постати члан ССС

За пријем у чланство, као и за обнављање чланства у Самбо савезу Србије (ССС), у складу са Законом о спорту и Статутом ССС, потребно је да нам доставите следећу документацију:

  1. Молбу за пријем у чланство у писаној форми, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и оверену печатом удружења. Преузети овде. 
  2. Одлуку о удруживању у Савез. Преузети овде.
  3. Копију Решења о упис у Регистар Агенције за привредне регистре;
  4. Изјаву у писаној форми да прихватате надлежност Сталног спортског Арбитражног суда при Спортском савезу Србије за решавање свих спорова који настану при остваривању права и испуњавању обавеза из чланства у Савезу, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и оверену печатом Удружења. Преузети овде.
  5. Изјаву у писаној форми да прихватате Статут и друге опште акте Савеза, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и оверену печатом удружења. Преузети овде. 
  6. Фотокопију личне карте или другог доказа о идентитету лица овлашћеног за заступање;
  7. Копију Статута који је у складу са Законом о спорту (свака страница мора бити оверена печатом удружења);
  8. Попуњен упитник за Књигу чланова ССС и списак чланова клуба. Преузети овде и овде.

Молба за чланство у ССС ће бити одбијена уколико не буде испуњен било који од горе наведених услова (од редног броја 1 до редног броја 8).

О молби одлучује Управни одбор Самбо савеза Србије и уколико нађе да испуњавате све услове, донеће Одлуку о пријему у чланство Самбо савеза Србије и о истој Вас обавестити писаним путем.

Након пријема обавештења дужни сте да у року од 15 дана уплатите прописан износ годишње чланарине. О тачном износу бићете обавештени приликом слања обавештења.

Након тога, овлашћени представник Вашег спортског удружења/територијалног самбо савеза/стручног спортског удружења потписује приступницу у Савез.

Права члана Савеза се остварују од дана уплате чланарине. Уколико исту не уплатите у року од 15 дана од дана објављивања обавештења о пријему у чланство, сматраће се да сте одустали од чланства у Самбо савез Србије.

Наведену документацију доставити канцеларији ССС лично или препорученом поштом на адресу:

Самбо савез Србије
Булевар Европе 48
21000 Нови Сад